RODO

Nawiązując do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także w związku z pozyskaniem lub zamiarem pozyskania Państwa danych osobowych, oświadczam:

1) Administratorami Państwa danych osobowych jest: BRAVOS sp. z o.o. (d. Radosław i Dawid Kędziora BRAVOS s.c.) ul. Złotego Smoka 12, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-296-08-80, REGON: 080089495, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000945772, adres poczty elektronicznej: bok@bravos.pl  

2) Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie wykonania umów m.in.: sprzedaży, o dzieło, najmu itd.

3) Dane które są przetwarzane zostały pozyskane od Państwa w trakcie wykonywania umowy i są to m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery ewidencyjne jak PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

4) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora jak np.: a. wykonywanie umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), b. rozliczenie wzajemnych świadczeń i zobowiązań publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO) c. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo – podatkowej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, d. rozpatrywanie reklamacji i innych Państwa żądań, e. do przesyłania Państwu informacji handlowych Administratora, o ile wyraziliście Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

5) Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane następującym podmiotom z którymi współpracujemy, a których przekazanie jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy, m.in.:

a. pracownikom i współpracownikom administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu umowy,

b. podmiotom zajmującym się działalnością księgowo – kadrową w imieniu administratora,

c. podmiotom zajmującym się doradztwem prawnym na rzecz administratora,

d. przewoźnikom,

e. innym podmiotom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne dla wykonania umowy.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wygaśnięcia obowiązków administratora wynikających z umów, wygaśnięcia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie przechowywania tych danych (m.in. okres przechowywania dokumentacji rachunkowej) lub cofnięcia przez Państwa zgody, w zakresie w jakim wyraziliście zgodę.

7) Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

8) W przypadku jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Wskazanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. Niewskazanie danych skutkować będzie niemożnością wykonania umowy przez Administratora, a tym samym nie dojdzie do zawarcia umowy. 

11) Realizacja Państwa praw może się odbywać w następujących formach:

a. pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej,

b. elektronicznej na adres – biuro@bravos.pl