Regulamin

Regulamin sprzedaży www.bravos.pl

§ 1
Pojęcia
Poprzez użyte terminy należy rozumieć:
1) Formularz Zamówienia - formularz na stronie internetowej Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient nie posiadający Konta, może dokonać zakupu Towarów lub dokonać zapytań Sprzedającym o złożeniu mu oferty sprzedaży,
2) Karta gwarancyjna – dokument zawierający treść gwarancji udzielonej przez gwaranta,
3) Konto – znajdujące się na stronie Sklepu internetowego miejsce, indywidualnie przypisane do Kupującego, z którego będzie mógł korzystać po uprzednim skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu, poprzez które będzie mógł dokonywać zakupu Towarów lub dokonywać zapytań Sprzedającym o złożeniu mu oferty sprzedaży,
4) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie internetowym lub dokonuje zapytań Sprzedającym o złożeniu mu oferty sprzedaży,
5) Login – nazwa Kupującego w Sklepie internetowym,
6) Rejestracja – procedura założenia konta na Serwerze,
7) Sprzedający – BRAVOS sp. z o.o. (d. Radosław i Dawid Kędziora BRAVOS s.c.) ul. Złotego Smoka 12, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-296-08-80, REGON: 080089495, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000945772, o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł (dalej BRAVOS sp. z o.o., adres poczty elektronicznej: bok@bravos.pl 
8) Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresami www.bravos.pl, www.unger.com.pl, www.higiencenter.pl
9) Towar – rzecz ruchoma wraz z przynależnościami i częściami składowymi, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży,
10) Towar używany – Towar w którego ofercie wyraźnie wskazano, że był już używany zgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającymi a Kupującym umów sprzedaży Towarów lub dokonywania zapytań do Sprzedających o złożeniu oferty sprzedaży Towaru, dokonywana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2. Sprzedający nie zobowiązali się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk.

§ 3
Sposób porozumiewania się
Sprzedający i Kupujący będą się wzajemnie porozumiewać w formie pisemnej lub elektronicznej na następujące adresy:
1) Kupujący będzie wysyłać do Sprzedających oświadczenia na adres prowadzenia działalności lub adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 pkt 7),
2) Sprzedający będą wysyłać do Kupującego oświadczenia, na adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, wskazany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 4.

§ 4
Rejestracja
1. Celem ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący może dokonać Rejestracji, w celu założenia Konta.
2. W celu dokonania Rejestracji Kupujący zobowiązany będzie do wprowadzenia danych wskazanych w treści formularza rejestracyjnego.
3. W formularzu rejestracyjnym, Kupujący zobowiązany będzie do wskazania:
a. imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub firmy przedsiębiorcy (w przypadku pozostałych osób),
b. adresu zamieszkania (w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) albo adresu siedziby (w przypadku pozostałych osób),
c. adresu do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo adres siedziby),
d. NIP,
e. PESEL (w przypadku osób fizycznych),
f. numer telefonu kontaktowego,
g. adresu poczt elektronicznej.
4. Pozytywna Rejestracja zostanie potwierdzona poprzez informację wysłaną przez Sprzedających, na adres poczty elektronicznej Kupującego, wskazany w formularzu rejestracyjnym.
5. Z chwilą dokonania Rejestracji, Kupujący:
a. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązań Sprzedających, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży,
b. oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
c. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu,
d. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych regulaminem, a także związanych z wykonywaniem przez Sprzedających ich zobowiązań, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, w trybie przesłania ich na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu rejestracyjnym.
6. Kupujący po dokonaniu Rejestracji, będzie uprawniony w każdej chwili, do zmiany danych zgłoszonych w formularzu rejestracyjnym.
7. W celu skorzystania z Konta, Usługobiorca zobowiązany będzie do zalogowania się do niego. Logowanie się będzie odbywać poprzez wpisanie Loginu i hasła.
8. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki związane z nieprawidłowym wprowadzeniem danych, niezbędnych do korzystania z Konta.
9. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie przez niego osobom trzecim Loginu i hasła niezbędnego do korzystania z Konta.
10. Sprzedający będą mieć prawo pozbawienia Kupującego Konta w przypadku gdy:
a. Kupujący poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,
b. Sprzedający odstąpili od umowy sprzedaży z Kupującym na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosił Kupujący,
c. Kupujący osobiście, wspólnie z innymi podmiotami lub za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Serwisu internetowego w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Serwisu internetowego przez osoby trzecie albo w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

§ 5
Zawarcie umowy sprzedaży z opcją „Sprzedaż”
1. Umowa sprzedaży Towaru, z zaznaczoną opcją „Sprzedaż”, zostanie zawarta w następujący sposób:
a. w przypadku gdy Kupujący posiada Konto, to zobowiązany on będzie zalogować się do Konta, zaznaczyć przez Kupującego opcji „Zakup” znajdującej się przy wybranym Towarze, a następnie wypełnienia Formularza zamówienia i potwierdzenia transakcji poprzez wybranie opcji „Potwierdź zawarcie zakupu” albo
b. w przypadku gdy Kupujący nie posiada Konta, to zobowiązany on będzie do zaznaczenia opcji „Zakup” znajdującego się przy wybranym Towarze, następnie wypełnienia Formularza zamówienia wraz ze wskazaniem sposobu odbioru Towaru i potwierdzenia transakcji poprzez wybranie opcji „Potwierdź zawarcie zakupu.”
Umowa zostanie zawarta z chwilą wybrania opcji „Potwierdź zawarcie zakupu”.
2. Zawarcie umowy zostanie potwierdzone przez Sprzedających poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego.
3. W Formularzu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do wskazania swoich danych, niezbędnych do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.
4. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
5. Na życzenie Klienta prezentowany produkt może zostać dostarczony Klientowi całkowicie złożony, tj. w stanie umożliwiającym jego normalne użytkowanie oraz przepakowany w sposób zapobiegający jego ewentualnym uszkodzeniom w czasie transportu (opcja ta wymaga zapakowania produktu w nieoryginalny karton).

§ 6
Zawarcie umowy sprzedaży z opcją „Zapytanie”
1. Umowa sprzedaży Towaru, z zaznaczoną opcją „Zapytanie”, zostanie zawarta w następujący sposób:
a. w przypadku gdy Kupujący posiada Konto, to zobowiązany on będzie zalogować się do Konta, zaznaczenia przez Kupującego opcji „Zapytanie” znajdującej się przy wybranym Towarze, następnie Sprzedający prześlą drogą elektroniczną indywidualną ofertę zakupu Towaru; zaakceptowanie przez Kupującego powyższej oferty Sprzedających oznaczać będzie zawarcie umowy,
b. w przypadku gdy Kupujący nie posiada Konta, to zobowiązany on będzie po zaznaczeniu opcji „Zapytanie” znajdującej się przy wybranym Towarze, do wypełnienia formularza, następnie Sprzedający prześlą drogą elektroniczną indywidualną ofertę zakupu Towaru; zaakceptowanie przez Kupującego powyższej oferty Sprzedających oznaczać będzie zawarcie umowy.
2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Towar znajdujący się w Sklepie internetowym z zaznaczoną opcją „Zapytanie”, nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
3. Niezaakceptowanie przez Kupującego oferty sprzedaży, o której mowa w ust. 1, w terminie 4 (słownie: cztery) dni, liczonych od dnia wysłania jej drogą elektroniczną przez Sprzedających, skutkować będzie przestaniem wiązania Sprzedających złożoną ofertą sprzedaży.

§ 7
Zapłata ceny sprzedaży
1. Kupujący zobowiązany będzie zapłacić za Towar, w terminie 5 (słownie: pięć) dni, liczonych od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
2. Cena sprzedaży Towaru wyrażona będzie w kwocie netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług).
3. Cena sprzedaży Towaru nie obejmuje kosztów transportu, które obciążają Kupującego. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostarczenia Towaru we wskazane przez niego miejsce, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kosztów transportu wynikających z oferty sprzedaży Sprzedających.
4. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty należnego Sprzedającym wynagrodzenia:
a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedających wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy.
5. Na okoliczność zapłaty należnego Sprzedającym wynagrodzenia, zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej Kupującemu.
6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 8
Wydanie albo wysłanie Towaru
1. Po zapłaceniu przez Kupującego całości ceny sprzedaży i innych opłat wynikających z treści oferty sprzedaży:
a. Kupujący będzie mógł odebrać Towar, o ile wybrał opcję jego osobistego odbioru albo
b. w przypadku wybrania opcji wysyłki, Towar zostanie wysłany na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia.
2. Towar będzie można odebrać w Gorzowie Wlkp. przy ul. Złotego Smoka 12:
a. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00,
b. w soboty w godzinach od 10:00 do 12:00
Sprzedający zastrzegają jednakże, że Towar nie będzie mógł być odebrany w dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele i święta.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji wysyłki, Towar zostanie wysłany w ciągu 3 dni (słownie: trzech) liczonych od chwili wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy Sprzedających. Sprzedający zastrzegają jednakże, że termin wysłana Towaru zostanie przedłużony o dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele i święta.
4. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru, Sprzedający wezmą go w odpłatne przechowanie. Wysokość wynagrodzenia za przechowanie Towaru wynosić będzie 50 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień przechowywania.
5. Miejsce dostarczenia Towaru wskazane przez Kupującego musi się znajdować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Kupujący odbierając przesyłkę z Towarem, zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Towaru, należy w obecności kuriera, sporządzić protokół który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedających.
7. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

§ 9
Odstąpienie od umowy
1. Sprzedający oprócz postanowień wynikających z obowiązujących przepisów prawa będą uprawnieni do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w przypadku gdy Kupujący będzie w opóźnieniu trwającym dłużej niż 7 dni (słownie: siedem) dni, w zapłacie całości sprzedaży i innych opłat wynikających z oferty sprzedaży.
2. Kupujący oprócz postanowień wynikających z obowiązujących przepisów prawa będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Sprzedający będą w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni (słownie: siedmiu) z wydaniem albo wysłaniem Towaru ( z wyłączeniem czasu oczekiwania na dostawę towaru, o którym Sprzedający poinformował Kupującego).

§ 10
Prawo do odstąpienia od umowy Kupującego będącego konsumentem
1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do Kupujących będących konsumentami, niezależnie od postanowień § 9.
2. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni. Bieg terminu rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele rzeczy wchodzących w skład Towaru, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy wchodzących w skład Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia woli. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się w zakładce „Prawo do odstąpienia od umowy”.
4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy, że Kupujący wyśle oświadczenie przed jego upływem.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać wysłane na adres Sprzedających, wskazany w § 1 pkt 7).
6. Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11
Gwarancja
1. Gwarancji udziela producent Towaru, na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej.
2. Jeżeli nic innego nie wynika z Karty gwarancyjnej, Kupujący:
a. zobowiązany jest powiadomić o ujawnieniu się wady Sprzedających na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w § 1 pkt 7, wskazując jednocześnie numer umowy sprzedaży oraz zwięźle opisując ujawnione usterki,
b. dostarczyć Towar do miejsca prowadzenia Sprzedających w Gorzowie Wlkp. przy ul. Złotego Smoka 12.

§ 12
Rękojmia
1. W przypadku udzielenia na Towar gwarancji przez producenta, Sprzedający wyłączają rękojmię za wady fizyczne Towaru.
2. Sprzedający ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru używanego do 3 (słownie: trzy) miesięcy chyba, że treść oferty Sprzedających znajdująca się na Stronie internetowej stanowi inaczej.
3. W przypadku ujawnienia się wady za którą odpowiadają Sprzedający z tytułu rękojmi, Kupujący zobowiązuje się powiadomić o tej okoliczności Sprzedających na adres poczty elektronicznej o którym mowa w § 1 pkt 7, a następnie dostarczyć Towar do miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedających w Gorzowie Wlkp. przy ul. Złotego Smoka 12.
4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający zobowiązują się usunąć wady w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych, liczonych od chwili dostarczenia im Towaru. Po usunięciu wad Sprzedający dostarczą Towar do miejsca prowadzenia działalności albo siedziby Kupującego wskazany w Formularzu zamówienia.
5. Postanowienia § 11 nie dotyczą konsumentów.

§ 13
Serwisowanie Towaru
1. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują, jeżeli postanowienia Karty gwarancyjnej albo oferty Towaru na Stronie internetowej nie stanowią inaczej.
2. Kupujący zobowiązuje się dokonywać okresowych przeglądów stanu technicznego Przedmiotu umowy (zwane dalej Serwisem).
3. Serwis będzie dokonywany odpłatnie przez Sprzedających przy ul. Złotego Smoka 12 w Gorzowie Wlkp., a za zgodą Sprzedających także w innym miejscu.
4. Serwis będzie wykonywany okresowo co 3 (słownie: trzy) miesiące lub częściej wyłącznie przez Sprzedających, zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową rzeczy wchodzących w skład Przedmiotu umowy.
5. Po wykonaniu Serwisu, Sprzedający potwierdzą wykonane czynności serwisowe w formie pisemnej, w książce serwisowej prowadzonej dla Przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie za wykonanie czynności Serwisu, będzie płatne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, liczonym od chwili doręczenia Kupującemu faktury VAT, na wskazany rachunek bankowy Sprzedających.
7. Nie przestrzeganie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie skutkować będzie utratą odpowiedzialności Sprzedających z tytułu gwarancji.

§ 14
Składanie reklamacji przez Kupującego
1. Kupujący, poza roszczeniami wynikającymi z tytułu rękojmi lub gwarancji, zobowiązany jest składać reklamacje w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres Sprzedających wskazany w § 1 pkt 7).
2. Sprzedający zobowiązani są rozpatrzeć reklamację w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, liczonych od chwili jej otrzymania, a następnie poinformować Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres Kupującego wskazany w § 4.

§ 15
Dane osobowe
Nawiązując do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także w związku z pozyskaniem lub zamiarem pozyskania Państwa danych osobowych, oświadczam:
1. Administratorami Państwa danych osobowych jest: BRAVOS sp. z o.o. (d. Radosław i Dawid Kędziora BRAVOS s.c.) ul. Złotego Smoka 12, 66-400 Gorzów Wlkp.NIP: 5992960880, REGON: 080089495, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000945772, o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie wykonania umów m.in.: sprzedaży, o dzieło, najmu itd.
3. Dane które są przetwarzane zostały pozyskane od Państwa w trakcie wykonywania umowy i są to m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery ewidencyjne jak PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora jak np.:
a. wykonywanie umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b. rozliczenie wzajemnych świadczeń i zobowiązań publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO)
c. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo – podatkowej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa,
d. rozpatrywanie reklamacji i innych Państwa żądań,
e. do przesyłania Państwu informacji handlowych Administratora, o ile wyraziliście Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
5.Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane następującym podmiotom z którymi współpracujemy, a których przekazanie jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy, m.in.:
a. pracownikom i współpracownikom administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu umowy,
b. podmiotom zajmującym się działalnością księgowo – kadrową w imieniu administratora,
c. podmiotom zajmującym się doradztwem prawnym na rzecz administratora,
d. przewoźnikom,
e. innym podmiotom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne dla wykonania umowy.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wygaśnięcia obowiązków administratora wynikających z umów, wygaśnięcia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie przechowywania tych danych (m.in. okres przechowywania dokumentacji rachunkowej) lub cofnięcia przez Państwa zgody, w zakresie w jakim wyraziliście zgodę.
7.Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
8.W przypadku jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Wskazanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. Niewskazanie danych skutkować będzie niemożnością wykonania umowy przez Administratora, a tym samym nie dojdzie do zawarcia umowy.11. Realizacja Państwa praw może się odbywać w następujących formach:
a. pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej,
b. elektronicznej na adres – bok@bravos.pl

§ 16
Postanowienia końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili wskazanej w treści zmienionego regulaminu i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Nie dotyczy to umów zawartych przed wejściem w życie brzmienia nowego regulaminu.
3. Spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Gorzowa Wlkp. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
4. W przypadku różnicy w treści umowy sprzedaży wynikającej z niniejszego regulaminu oraz indywidualnych postanowień pomiędzy Kupującym i Sprzedającymi, strony wiązać będą w tym zakresie postanowienia indywidualne ustalone pomiędzy stronami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. - Aktualizacja 12.01.2022 r.